Mediatiedote 30.9.2014

 ETELÄ-KARJALAAN EHDOTETAAN KAHTA KUNTAA

Mediatiedote300914

Selvitys on valmistunut 30.9.2014, kun valtiovarainministeriön nimeämät kuntajakoselvittäjät Aija Tuimala, Jari Salomaa ja Taina Ketola antoivat kuntien valtuustoille ehdotuksensa Etelä-Karjalan tulevasta kuntarakenteesta.

Kuntajakoselvittäjät tulivat johtopäätökseen, jonka mukaan yksi kunta antaisi eniten hyötyjä tulevaisuudessa. Tästä huolimatta selvittäjät päätyivät esittämään Etelä-Karjalan kunnille kahden kunnan mallia, jonka etenemismahdollisuudet ovat realistisemmat lähitulevaisuudessa. Selvittäjien mukaan kuntarakenneasiassa on edettävä määrätietoisesti, tulevaisuushakuisesti ja yhteisesti neuvotellen, sillä kuntatalous kiristyy, väestörakenne ikääntyy ja palveluita on kehitettävä sekä karsittava ja resurssien käyttöä suunniteltava yli kuntarajojen.

”Asukkaat asioivat yli kuntarajojen ja käyttävät jo nyt Etelä-Karjalassa erittäin laajasti maakunnalli-sesti tai seudullisesti tuotettuja palveluita – nyt on kuntahallinnon aika seurata tätä kehitystä” totea-vat selvittäjät. ”Etelä-Karjala on ollut edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden maakun-nallistamisessa perustaessaan Eksoten. Tästä johtuen maakunnan kunnat ovat eturintamassa myös tulevaisuuden kunnan ja kuntarakenteen hahmottamisessa. Kuntien rooli, tehtävät ja lähidemokratia vaativat tulevaisuudessa myös valtakunnan tason pohdintaa”, korostavat selvittäjät.

Selvittäjät kokevat onnistuneensa luottamuksellisen selvitysprosessin aikaansaamisessa. Nyt vastuu siirtyy kunnille ja kuntapäättäjille, joiden tehtävänä on pohtia tulevaisuutta ja siihen liittyviä ratkaisuja niin oman kunnan kuin koko maakunnankin kannalta. Kuntien valtuustot saavat käsiteltäväkseen 19.12.2014 mennessä kuntajakoselvittäjien ehdotuksen, selvityksen sekä yhdistymissopimusluonnokset kummallekin seutukunnalle.

Kuntarakenneselvityshenkilöiden esitys ja siihen liittyvät materiaalit julkaistaan kuntara-kenneselvityksen sivuilla www.ekkuntarakenne.fi 30.9.2014 klo 14.30.

Kuntalaiskyselyssä esiin nousi tarve turvata lähipalvelut ja talouden tasapaino

Kuntalaiskyselyyn, joka oli avoinna 27.8.- 17.9 vastasi 384 kuntalaista, joista liki kolmannes oli imatralaisia. Parikkalalaiset olivat aktiivisia vastaajia kuntakokoonsa nähden kun taasen Savitaipa-leelta vastaajia oli vähän. Kuntakohtaisten vertailuja ei vähäisistä vastauksista laadittu.

Kyselyssä oli sekä talouden tasapainottamiseen että kuntarakenteisiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajat uskoivat, että kahden kunnan malli toisi ylipäätään eniten etuja (54,4%). Kahden kunnan mallin kannattajista liki puolet uskoi seutukuntien kokoisiin kuntiin ja puolet seutukuntien ydinalueiden yhdistämiseen. Nykyinen kuntarakenne sekä yhden kunnan malli saivat kumpikin noin 20 % kanna-tuksen. Päätöksentekijöiden toivottiin huomioivan tärkeimpinä kuntarakennepäätöksen kriteereinä lähipalveluiden turvaamisen (56 %) sekä talouden tasapainottamisen (36 %).

Vuonna 2017 vastaajat pitivät todennäköisimpänä, että kuntarakenteet olisivat tiivistyneet seutu-kunnittain (60 %) joko osittain (34 %) tai kokonaan (26 %). Kuntarakenteen säilymiseen ennallaan uskoi noin neljännes vastaajista. Vuonna 2020 vastaajat pitivät todennäköisimpänä kahden seutu-kunnan mallia (61 %) osittain (37 tai kokonaan (24 %). Vuonna 2020 nykymallisen kuntarakenteen toteutumiseen uskoi vastaajista joka kymmenes kun tällä hetkellä etujen näkökulmasta sitä kannatti joka viides vastaaja. Vastauksissa näkyikin selkeä käsitys kuntarakenteen tiivistymisestä lähivuosi-na.

LISÄTIETOJA:

Aija Tuimala, kuntajakoselvittäjä, puh. 040 8696 494
Jari Salomaa, kuntajakoselvittäjä, puh 045 671 2322
Taina Ketola, kuntajakoselvittäjä, 044 298 2052